ACD® Algemene voorwaarden

1) ALGEMEEN
1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsoffertes opgemaakt door de nv ALU CONSTRUCTION DEVELTERE (Zwaaikomstraat 22, 8800 Roeselare, 0432.637.222 – hierna “ACD®”), op elke tussen ACD® en haar klant (“Klant”) gesloten overeenkomst, en op alle facturen van ACD®, en dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke tussen ACD® en de Klant afgesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Door het enkele feit zelf van de bestelling, aanvaardt de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden. Ten aanzien van Klanten-ondernemingen impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene (aankoop)voorwaarden. De algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant zijn slechts geldig indien ze door ACD® uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.
De niet-toepassing door ACD® van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden beschouwd.
1.2 Prijsoffertes gelden gedurende 60 dagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een afwijking van de prijsofferte is mogelijk, indien bepaalde feitelijke gegevens die door de Klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.
1.3 De Klant zal, in geval van annulering van de bestelling door de Klant, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, behoudens het recht van ACD® om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
1.4 De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle eventuele taksen of belastingen uitsluitend ten laste van de Klant.
1.5 Bij herstellingen, aanpassingen en vernieuwingen van onderdelen van bepaalde geleverde goederen kan ACD® niet instaan voor de onvoorzienbare kosten die deze werken met zich zouden meebrengen. Bij werken in regie worden de uren aangerekend aan de Klant die effectief gepresteerd zijn en die op de door de Klant ondertekende werkbon genoteerd worden door de plaatsers van ACD®. Meerwerken of extra gebruikt materiaal op de dag van de plaatsing zullen worden genoteerd op de werkbon en door de Klant ondertekend worden voor akkoord.
1.6 Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ACD® binnen de op de factuur aangegeven termijn. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst als aanvaard beschouwd worden. De betaling dient te geschieden in EURO, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. De factuur dient netto te worden betaald. Vertegenwoordigers van ACD® zijn niet bevoegd geld te ontvangen. Kortingen wegens onmiddellijke betaling kunnen enkel worden verrekend indien dit voorafgaand en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Klant.
1.7 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag zonder enige geldige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EURO en met een maximum van 2.500 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van ACD® om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is ACD®, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, de betaling per overschrijving of op enige andere wijze houdt geen schuldhernieuwing in en vormt geen afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Indien het vertrouwen van ACD® in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door gerechtelijke beschikkingen en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt ACD® zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt ACD® zich het recht voor, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding, de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, onverminderd het recht van ACD® op vergoeding van haar schade.
Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.
1.8 De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling – indien aanvaard door ACD® – betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn wordt verlengd. De door ACD® aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van ACD® tot op het ogenblik dat alle door de Klant aan ACD® verschuldigde bedragen, inclusief intresten en kosten, zijn betaald. Niettemin zijn de risico’s van het verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed wordt geleverd. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en propere plaats op te slaan en te bewaren. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht. Indien dit toch het geval zou zijn, draagt de Klant alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de verkoop van de goederen, eigendom van ACD®, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan ACD®, die aanvaardt. ACD® zal aan de Klant de voorwaarden voor levering en tips voor eventuele zelfplaatsing schriftelijk ter beschikking stellen uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst.
1.9 Bij de levering of montage dient de Klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de Klant specifiek en nauwkeurig gemeld te worden en uiterlijk binnen de 72 uren na levering of montage en voor de ingebruikname ervan per aangetekend schrijven, per email of per fax aan ACD®. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.
1.10 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD® en de Klant, stelt ACD® aan de Klant alle informatie schriftelijk ter beschikking met betrekking tot de garantieregeling op de nieuwe goederen door ACD® geleverd en/of geplaatst. De Klant krijgt een garantie van 2 jaren, te rekenen vanaf de datum van de levering (uitgezonderd onderstaande bepalingen)
 ACD® Prestige serres : 12 jaar fabrieksgarantie + 2 jaar op kleurcoating
 ACD® Serres : 10 jaar fabrieksgarantie + 2 jaar kleurcoating
Deze garantie omvat alle onderdelen, de werkuren en de verplaatsing van ACD®. Bij herstellingen na deze periode dienen de kosten voor werkuren en verplaatsing door de Klant te worden voldaan. De aanspraak op deze garantie geldt pas na volledige betaling van de factuur door de Klant. De door ACD® geleverde en/of geplaatste goederen krijgen van de producent van de goederen de fabrieksgarantie mee zoals meegedeeld door ACD® aan de Klant uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD® en de Klant. Schade die hieruit voortvloeit (schade aan andere materialen of aan derden) valt niet onder deze garantie. De garantie van ACD® is niet van toepassing indien bij de herstelling door ACD® zou worden vastgesteld dat (i) de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, (ii) er sprake is van verkeerd of onverantwoord gebruik, een verkeerde aansluiting door derden of verkeerd onderhoud (niet volgens voorschriften van fabrikant), (iii) herstellingen of wijzigingen aan het goed werden uitgevoerd door derden en (iv) er sprake is van schade door derden/vandalisme of (v) schade door blootstelling aan een agressieve omgeving (corrosie, verkleuring,…).
1.11 Uiterlijk op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD® en de Klant zal ACD® aan de Klant alle specificaties en aandachtspunten ter beschikking stellen voor het onderhoud van de nieuwe goederen door ACD® geleverd en/of geplaatst.
1.12 Plaatsingen worden nooit uitgevoerd wanneer het weer een risico vormt voor de plaatsers van ACD®.
1.13 Voor zover ACD® bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun fraude, bedrog, zware en/of opzettelijke fout.
De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat ACD® niet aansprakelijk is en dat de Klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren en of enigerlei vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen in geval van (i) lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen, (ii) onjuistheden in opmetingen verricht door de Klant, (iii) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden van de Klant, (iv) onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen, (v) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de montage wordt verricht, (vi) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld en (vii) onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens. De Klant moet ervoor zorgen dat alle vergunningen die noodzakelijk zijn tijdig verkregen zijn. Het risico van het niet-verkrijgen van deze vergunningen is ten laste van de Klant. De Klant zorgt ervoor dat ACD® haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat ACD® bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals water, elektriciteit en een afsluitbare droge opslagruimte. De Klant is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van ACD® die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
1.14 De aansprakelijkheid van ACD® kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weeromstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van ACD®, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, enz. ACD® is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
1.15 Alle overeenkomsten tussen ACD® en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan ACD® de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.
1.16 Onverminderd enige andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, ontwerpen, berekeningen, enz., door ACD® uitgevoerd voor rekening van de Klant en aan de Klant overhandigd, eigendom van ACD® en worden in geen geval aan de Klant overgedragen.
1.17 Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden.
1.18 Alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de Klant en ACD® vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken te Gent – afdeling Kortrijk, of de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Klant, naar keuze van ACD®.

2) TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN
2.1 Tussen ACD® en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van de schriftelijke bevestiging van ACD®, en blijven na de schriftelijke bevestiging een maand geldig, behoudens indien anders vermeld.
2.2 Indien voor de levering en/of de montage van de bestelde goederen een termijn werd overeengekomen, zal de Klant bij overschrijding van die termijn ACD® schriftelijk in gebreke dienen te stellen. ACD® dient na ontvangst van deze ingebrekestelling een termijn van 2 maanden te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen de Klant en ACD®. In het geval ACD® de levering en/of montage van de bestelde goederen niet uitvoert binnen de hierboven vermelde termijn van 2 maanden, zal de Klant het recht hebben om de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden. In geval van ontbinding is ACD® een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 1% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van de Klant om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
2.3 De Klant is verplicht om de door ACD® geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen. De kosten van levering zijn in de prijs inbegrepen voor bestellingen vanaf 375 EUR exclusief BTW. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zal hiervoor beroep worden gedaan op een gespecialiseerde firma. De kosten hiervan zijn ten laste van de Klant. De Klant ondertekent bij in ontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de Klant niet in ontvangst werden genomen, worden de betrokken goederen op kosten en risico van de Klant door ACD® bewaard voor een beperkte termijn. Deze bewarende maatregel schorst de betalingsverplichting van de Klant niet op. De levering kan door ACD® worden opgeschort zolang de Klant nog enige verplichting jegens ACD® dient te voldoen. Onderstaande transportkosten zijn van toepassing indien het franco bedrag van 375 EUR exclusief BTW niet is voldaan :
 Transportkost voor een colli in Benelux -> 20,00€ exclusief BTW
 Transportkost voor een pallet in Benelux -> 50,00€ exclusief BTW
2.4 Elke klacht met betrekking tot een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering of montage van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de voormelde levering of oplevering moet gebeuren bij aangetekende brief en dient ten laatste verstuurd te worden naar ACD® binnen 2 maand na vaststelling van het gebrek. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.
In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken (zichtbare gebreken of gebrek aan overeenstemming) aan de goederen, heeft de Klant het keuzerecht tussen hetzij de vervanging of het herstel van het geleverde goed te eisen, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Het staat ACD® vrij een andere tegemoetkoming voor te stellen aan de Klant.
2.5 ACD® (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door (i) haar fraude, bedrog, opzettelijke of zware fout of (ii) haar aansprakelijkheid o.g.v. artikel 1792 BW en artikel 2270 BW (tienjarige aansprakelijkheid). Voor overige fouten is ACD® niet aansprakelijk. Ingeval ACD® aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ACD® steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van ACD® in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. ACD® is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.
2.6 ACD® heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van minstens 8 werkdagen wordt in acht genomen of (ii) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van ACD® op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is de Klant aan ACD® een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van ACD® om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3) TEN AANZIEN VAN ONDERNEMINGEN
3.1 De aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van ACD® zijn vrijblijvend en binden ACD® als dusdanig niet. Orders van de Klant binden ACD® evenmin.
3.2 Tussen ACD® en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van de schriftelijke
bevestiging van ACD® of van een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van ACD®, en blijven na de schriftelijke bevestiging een maand geldig, behoudens indien anders vermeld.
3.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief BTW, transport-, verpakkings- en verzekeringskosten. Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van ACD®, ook al geschiedt die ingevolge voorzienbare omstandigheden zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van energie, de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz., is ACD® gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen. Eventuele werkzaamheden en diensten van ACD® die in aanvulling of wijziging en in opdracht van de Klant door ACD® worden geleverd, zullen op basis van de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening worden gebracht.
3.4 Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of bank- en discontokosten, zijn ten laste van de Klant. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, heeft ACD®, naast de forfaitaire vergoeding van de Klant aan ACD® (zoals bepaald in artikel 1.7), recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de Klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ACD®, tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering van de goederen EX WORKS (Incoterms® 2010 – maatschappelijke zetel ACD®). De Klant is verplicht om de goederen op de vooropgestelde leveringsdata te komen ophalen. De Klant ondertekent bij in ontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. De Klant kan zich steeds laten vertegenwoordigen. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de Klant niet werden afgehaald, worden de betrokken goederen op kosten en risico van de Klant door ACD® bewaard voor een beperkte termijn. Deze bewarende maatregel schorst de betalingsverplichting van de Klant niet op. De levering kan door ACD® worden opgeschort zolang de Klant nog enige verplichting jegens ACD® dient te voldoen. Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat ACD® voor het transport van de verkochte goederen zorgt, wordt, indien daarvoor geen nadere instructies door de Klant zijn verstrekt, de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door ACD® bepaald. In dat geval blijft het risico van opslag, laden, transport en lossen op de Klant rusten en kan ACD® hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De door de Klant betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
3.6 Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekende brief en dient ten laatste verstuurd worden naar ACD® binnen 4 maanden na levering of oplevering van de goederen. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Klachten wegens zichtbare en verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant bovendien niet op. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, zal ACD® de geleverde goederen vervangen. ACD® kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.
3.7 ACD® (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door (i) haar fraude, bedrog of opzettelijke fout of (ii) haar aansprakelijkheid o.g.v. artikel 1792 BW en artikel 2270 BW (tienjarige aansprakelijkheid). Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is ACD® niet aansprakelijk. Ingeval ACD® aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ACD® steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van ACD® in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. ACD® is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.
3.8 Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen van de Klant jegens ACD® in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3.9 In het geval dat de uitvoering van de overeenkomst voor ACD® een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een dergelijke aanpassing van de overeenkomst overeen te komen.
3.10 Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens ACD® vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
3.11 ACD® heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van ACD® op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is de Klant aan ACD® een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.