Algemene voorwaarden voor plaatsing van uw ACD®-serre (aanbouw /opbouw van serres)

Artikel 1: Toestand van installatieterrein bij aankomst montageploeg

De koper is verantwoordelijk voor de toestand van de bouwplaats. Hij verbindt zich ertoe dat:
– Het installatieterrein bouwklaar en makkelijk toegankelijk is
– Het installatieterrein bereikbaar is voor een vrachtwagen (B 2,70m/H 4,20m/L 18 m)
– De serre geplaatst wordt ofwel op beton ofwel in volle grond, vrij van hindernissen (steenslag, ondergrondse leidingen, bouwafval,…)
– De grond puinvrij is en ontdaan van obstakels
– Het terrein genivelleerd is of de helling van de funderingsbalk met een maximum tolerantie van 2 cm tussen het hoogste en het laagste punt van de installatieplaats van de serre. (tenzij andersluidende schriftelijke bevestiging van A.C.D. nv)
– A.C.D. nv dient schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de plaats van de nutsleidingen ondergronds. Bij aanbouw of opbouw dient A.C.D. nv eveneens op de hoogte te worden gesteld van de plaats van de leidingen die in de aanbouw/opbouwmuur aanwezig zijn. Hierbij verklaart u tevens dat de plannen van de ondergrondse leidingen en die in de muur waar tegen wordt aangebouwd of opgebouwd door A.C.D. nv werden aangevraagd.
– De klant zorgt voor de juiste ondergronden en of funderingen waarop de serreconstructie kan gemonteerd en vastgemaakt worden en deze zonder dat ACD® de verantwoordelijkheid overneemt van deze fundering . Alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van het vastmaken van de serre op deze fundering is ten laste van de klant.
– De klant voorziet een fundering waarin tot een 10 cm kan geboord worden
Schrappen wat niet van toepassing is:
– Een kopie van de plannen werd overhandigd aan A.C.D. nv op (datum)
– Deze plannen waren onbestaande

Artikel 2: Voorbereiding montage door klant

Als er geen betonvloer, betonsokkels of funderingsbalk aanwezig zijn om de serre op te bevestigen, dient de klant zelf deze voorzieningen aan te brengen op zijn verantwoordelijkheid vóór de aankomst van de montageploeg.
A.C.D. nv bezorgt aan de klant een schets en instructies om deze voorzieningen te maken. Indien de voorzieningen niet klaar zijn of op de verkeerde plaats opgesteld zijn, wordt de montage niet uitgevoerd en wordt een extra vergoeding aangerekend. Deze vergoeding omvat de reiskosten heen en terug, verloren werkuren ter plaatse en administratiekosten (met min van 125 euro excl. BTW).
De overtollige grond wordt na montage door de eindconsument zelf verwijderd.
Niet inbegrepen in de prijs / door de klant te organiseren / ACD® kan gebeurlijk assisteren ( niet organiseren ) in regie + alle directe en indirecte kosten dienaangaande:
– alle goederen op verdiep van montage brengen .
– gebeurlijke schade aan de goederen door het brengen van de goederen op verdiep
– gebeurlijke schade aan bestaande infrastructuren of derden bij het naar omhoog brengen op verdiep .
– parkeerplaatsen

Artikel 3: Verantwoordelijkheid ACD® – montageploeg

De ACD® – montageploeg is verantwoordelijk voor het monteren van de serre (aanbouw/opbouw). Dit betekent het monteren van de serre en aanbouw/opbouw aan de woning of ander gebouw.
Volgende werken zijn niet inbegrepen in de normale montageprijs (tenzij anders vermeld op bovenstaande offerte):
– De ACD®-montageploeg sluit geen hemelwaterafvoer aan op riolering of andere. Bij de keuze van de hemelwaterafvoer via een PVC aansluiting wordt enkel een aansluitstuk voorzien aan de goot van de serre. De ACD®-montageploeg voert geen herbestrating uit.
– De ACD® – montageploeg is niet verantwoordelijk voor het opkuisen van het installatieterrein. Eventuele grond of puin van graaf- of opbouwwerken worden ter plaatse gestort. Hiervoor dient plaats voorzien te zijn.
– Overige werken die niet vermeld werden in de offerte of bestelbon, maken geen deel uit van de montage.
ACD® nv Zwaaikomstraat 22 T +32 (0)51 24 25 26 BTW BE 0432.637.222
www.acd.eu 8800 Roeselare, Belgium info@acd.eu RPR Kortrijk

Artikel 4: Bouwtoelating

Bij montage gaat A.C.D. nv ervan uit dat de koper in het bezit is van alle nodige documenten inzake bouwtoelating. De klant neemt zelf de verantwoordelijkheid op voor de plaatsing welke hij laat uitvoeren zonder in het bezit te zijn van een geldige bouwtoelating, zodoende dat in voornoemd geval en/of in overtreding met om het even welke overheidsbepaling, de klant erkent A.C.D. nv te zullen vrijwaren van alle kosten en/of boetes die daaruit zullen voortkomen.

Artikel 5: Andere bepalingen

– Wij leveren en plaatsen een niet waterdichte, niet condensvrije, niet tochtvrije constructie.
– ACD® neemt geen verantwoordelijkheid m.b.t. de water- en wind- dichtheid tussen muur en dak van het huis of gebouw en de serre.
– ACD® is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade aan verborgen leidingen in de te bevestigen muur.
– ACD® is niet verantwoordelijk voor losspringende stukken of barsten die heden of later zou kunnen ontstaan in de muur waartegen of waarop de constructie wordt bevestigd.
– De muur waarop de constructie komt valt m.b.t. zijn afmeting, afwerking en stabiliteit volledig ten laste van de klant. Indien de muur niet volgens afspraak geplaatst werd en dit onze werkzaamheden bemoeilijkt of doet uitstellen zullen deze kosten of werkverlet doorgerekend worden.
– De constructie wordt geplaatst en verankerd op de door de klant geplaatste muur of funderingsbalk met dien verstande dat normale bevestigingen kunnen gebruikt worden, t.t.z. verankering op oa arduin, blauwsteen of natuursteen is niet voorzien.
– Er is geen dichting voorzien tussen de openschuivende deuren en de het gemetste verhoogde muurtje.
– Bij aanbouw of opbouw is er geen is geen dichting voorzien tussen de serre en de muur.
– De klant vrijwaart A.C.D. nv voor iedere daad van hemzelf of van derden waaruit voor ons oponthoud voorkomt. Eventueel aldus verloren uren en rechtstreekse of onrechtstreekse kosten zullen door A.C.D. nv bij gefactureerd worden, als supplement op de overeengekomen prijs.
– Onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen, lonen, grondstofprijzen, verzekerings- en transportkosten. In het geval van schommelingen zullen de prijzen in overeenstemming hiermee gewijzigd worden. Op alle door ons uitgevoerde leveringen en werken zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing die opgevraagd kunnen worden bij A.C.D. nv.
– De klant neemt alle verantwoordelijkheid en vrijwaart ACD® voor alle directe en indirecte gevolgen ten gevolge van de plaatsing van een serre op balkon of dak.
– De klant kent en aanvaard de constructie, om deze door hemzelf of door ACD® op een door zijn gekozen locatie te plaatsen en dit op zijn verantwoordelijkheid .
– De klant neemt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot gebeurlijke schades aan het product, het goed waarop of waaraan de serreconstructie is gebouwd , alsook schades aan derden of goederen in de nabij gelegen omgeving. Dit zowel tijdens en na de plaatsing en ingebruikname.

Tips:
– De nodige verzekeringen onderschrijven.
– Deuren en ramen van de constructies telkens afsluiten en vergrendelen.
– De nodige onderhouden en controles voorzien mbt de instandhouding van de constructie.
In het voordeel van de klant die daardoor afdoende bescherming geniet, bieden wij de normale wettelijke waarborg inzake verborgen en zichtbare gebreken, voorzien door het burgerlijk wetboek. Zichtbare schade aan de verpakking en/of goederen moet onmiddellijk binnen de 48 uren na ontvangst van de goederen schriftelijk aan A.C.D. nv gemeld worden.